Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim (prevádzkovateľom) :

Róbert Suja
Bysterecká 2065/21
026 01  Dolný Kubín

IČO: 46699139
DIČ: 1081235936

a kupujúcim:

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať iba tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom internetového obchodu www.divinejewellery.sk, a ktorý je so zobrazeným tovarom v zhode v maximálnej možnej miere (ku drobnému skresleniu farieb mohlo dôjsť digitalizáciou). Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že uvedené ceny sú skutočné a konečné ceny, ktoré kupujúci zaplatí za tovar.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Každá objednávka, ktorú kupujúci generuje (tzn. vyberie patričný tovar a vyplní objednávkový formulár), je považovaná za záväznú. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri www.divinejewellery.sk v čase odoslania objednávky kupujúcim. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveri ako “cena”, ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú zľavu, ak je v čase odoslania objednávky poskytovaná.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v ktorej potvrdí doručenie objednávky. Kupujúci sám nemá možnosť objednávku zrušiť – túto akciu môže zabezpečiť len predávajúci, a to len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim (napr. z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho). Zrušenie objednávky je účinné a možné len, ak je predávajúcemu doručená žiadosť o zrušenie objednávky skôr, než predávajúci odovzdal tovar na prepravu kupujúcemu.

Internetový obchod www.divinejewellery.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy tak, ako sú vymedzené v občianskom zákonníku. Obsahuje vždy názov výrobku, (prípadne kód), hlavnú charakteristiku a cenu výrobku. Ak nie je uvedené inak, ceny uvedené na serveri sú vždy s DPH (20%). Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

DODACIE PODMIENKY, TERMÍNY

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérska služba ), ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Prevádzkovateľ expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne do 2 pracovných dní ak nie je uvedené inak pri každom konkrétnom výrobku. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad , ktorý slúži ako doklad o kúpe a pre uplatnenie záruky, preto si ho dobre uschovajte pre prípad reklamácie.

DOPRAVA

Expedovanie objednaného tovaru spotrebiteľovi zabezpečuje predávajúci formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena poštovného a balného je 2,70 €. Všetky zásielky predávajúci zasiela prvou triedou. Spotrebiteľ a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na dodaní tovaru kuriérom. V tom prípade náklady spojené s kuriérskou službou platí spotrebiteľ.

  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia, alebo stratu zásielky spôsobenú doručovateľom!

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, DOKLADY

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach. U Čipkovaných náramkov – štvorlístok s kamienkom sa záruka nevzťahuje na odpadnuté kamienky z čipkovaného náramku. Doba vybavenia reklamácie je 30 dní. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.divinejewellery.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“.

ZÁVER

Prípadné ďalšie otázky Vám zodpovieme na e-mailovej adrese info@divinejewellery.sk, alebo na telefónnom čísle, uvedenom dole v päte e-shopu alebo v sekcii “Kontakt”.